Inleiding algemene voorwaarden van Mondzorgbaan.nl

Elke keer dat u de online diensten en websites van Mondzorgbaan.nl (gezamenlijk de ‘Website’) opent of gebruikt, of software gebruikt die door of namens Mondzorgbaan.nl wordt verstrekt verklaart u (a) dat u het Cookiebeleid en het Privacybeleid hebt gelezen en begrepen en (b) dat u akkoord gaat met de bepalingen in deze Algemene voorwaarden (de ‘Overeenkomst’).

De Website is beschikbaar gemaakt voor gebruik door personen die op zoek zijn naar vacatures (‘Werkzoekenden’), door personen en/of organisaties die namens henzelf of namens anderen (‘Werkgevers’) informatie beschikbaar willen maken over vacatures, inclusief, maar niet beperkt tot, instanties die namens meerdere andere partijen (‘Werkgevers’) aankopen doen. Indien u de Website opent of gebruikt in de hoedanigheid van medewerker of andere vertegenwoordiger van een Werkgever of Publisher, gaat u akkoord met deze Overeenkomst namens uzelf en de betreffende Werkgever of Publisher, waar van toepassing, en u verklaart en garandeert dat u de bevoegdheid hebt om deze Werkgever of Publisher, waar van toepassing, aan deze Overeenkomst te binden.

Wij kunnen deze Overeenkomst wijzigen door u op de hoogte te brengen van dergelijke wijzigingen met redelijke middelen, met inbegrip van het plaatsen van een aangepaste Overeenkomst op de Website. Dergelijke wijzigingen zijn niet van toepassing op een vordering voorafgaand aan de datum waarop we de aangepaste overeenkomst hebben geplaatst die dergelijke wijzigingen bevat of indien wij u anderszins op de hoogte hebben gesteld van dergelijke wijzigingen. Door bezoek of gebruik van de Website na eventuele wijzigingen van deze Overeenkomst aanvaardt u de wijzigingen.

In het gedeelte Laatst bijgewerkt in elk artikel van de algemene voorwaarden wordt aangegeven aan wanneer deze Overeenkomst voor het laatst is gewijzigd. Wij kunnen op elk moment en zonder aansprakelijk te zijn de gehele of een deel van de Website (inclusief toegang tot de Website via externe links) wijzigen of stopzetten; kosten die nodig zijn om de Website te gebruiken in rekening brengen, wijzigen of kwijtschelden.

Algemene voorwaarden Mondzorgbaan.nl

Laatst bijgewerkt: 28 januari 2018

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle Werkzoekenden, Werkgevers, Publishers en andere gebruikers die de Website bezoeken of gebruiken of anderszins hun aanvaarding van deze Overeenkomst aangeven.

Mondzorgbaan.nl kan bepaalde Vacatures en andere baangerelateerde inhoud beschikbaar maken, inclusief links naar externe websites, dergelijke vacatures en andere inhoud (‘Vacatures’ en ‘Vacatureplaatsingen’), via de zoekresultaten van Mondzorgbaan.nl of anderszins via de Website. Vacatures worden gemaakt en verstrekt door externe partijen waar Mondzorgbaan.nl geen controle over uitoefent. U erkent en begrijpt dat wij geen controle hebben over de Vacatures. Alle Vacatures op, of gekoppeld via, de Website worden op een geautomatiseerde manier geïndexeerd of geplaatst. Mondzorgbaan.nl is geenszins verplicht om alle Vacatures te screenen of om een Vacature op te nemen in de zoekresultaten of andere vermeldingen, en kan een Vacature om wat voor reden dan ook uitsluiten of verwijderen van de Website. Wij kunnen de juistheid of volledigheid van een Vacature of andere informatie die door een Werkgever of andere gebruiker wordt ingediend, niet bevestigen, met inbegrip van de identiteit van een dergelijke Werkgever of andere gebruiker. Mondzorgbaan.nl voert standaard controles uit om te verifiëren dat elke werkgever verbonden is aan een mondzorgpraktijk.

Mondzorgbaan.nl is echter niet verantwoordelijk, en wijst alle aansprakelijkheid af, voor de inhoud, juistheid, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van een Vacature. U stemt ermee in dat Mondzorgbaan.nl ook zoekopties mag aanbieden om de Vacature-zoekresultaten te beperken per dienstverband (zoals voltijds of deeltijds) en dat een dergelijk dienstverband onafhankelijk en geheel door Mondzorgbaan.nl wordt bepaald en geen directe weerspiegeling van de werkelijke Vacature is.

1 Informatie voor gebruikers die werk zoeken via Mondzorgbaan.nl:

Als u Werkzoekende bent, worden cv’s en sollicitatiegegevens die u indient via de Website onderworpen aan deze Overeenkomst (inclusief artikel 4 hieronder) en het Privacybeleid van Mondzorgbaan.nl. Zonder het voorgaande te beperken, dient u er zich er bewust van te zijn dat door een openbaar Mondzorgbaan.nl CV op de Website te plaatsen, u Mondzorgbaan.nl vraagt en toestemming geeft om uw cv beschikbaar te stellen aan alle Werkgevers waarvan Mondzorgbaan.nl denkt dat ze geïnteresseerd kunnen zijn in uw cv. Door een Mondzorgbaan.nl CV te uploaden of te maken, kan Mondzorgbaan.nl contact met u opnemen om Vacatures met u te delen die overeenkomen met de inhoud van uw Mondzorgbaan.nl CV. Daarnaast geldt dat als u interesse in een Vacature aangeeft via Solliciteer Direct (hierna worden alle verwijzingen op de Website naar ‘Solliciteer Direct’, Solliciteren via Mondzorgbaan.nl’, of vergelijkbare verwijzingen aangeduid met ‘Direct Solliciteren’), u Mondzorgbaan.nl verzoekt en toestemming geeft om uw cv en sollicitatiegegevens naar Mondzorgbaan.nl te verzenden, en u Mondzorgbaan.nl verzoekt en machtigt om deze gegevens beschikbaar te stellen aan de van toepassing zijnde Werkgever(s) voor dergelijke Vacature(s).

Als u Mondzorgbaan.nl verzoekt om een sollicitatie of bericht naar een Werkgever te sturen via Direct Solliciteren of het doorstuursysteem van Mondzorgbaan.nl of een vacature opslaat, begrijpt u dat dit geen garanties geeft en dat Mondzorgbaan.nl het recht heeft om deze sollicitatie of dit bericht opnieuw in te delen (layout). Mondzorgbaan.nl garandeert niet dat een Werkgever een dergelijk cv of sollicitatiemateriaal ontvangt, opent, leest of erop reageert, of dat er geen fouten optreden bij de overdracht of opslag van gegevens. Mondzorgbaan.nl kan u echter een melding sturen wanneer een van de bovenstaande gebeurtenissen plaatsvindt. Door gebruik te maken van Mondzorgbaan.nl, gaat u er tevens mee akkoord dat Mondzorgbaan.nl niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de berichten, screeningsvragen of testevaluaties van de Werkgever of de opmaak ervan, en dat Mondzorgbaan.nl de ontvangst van uw sollicitatie door de Werkgever of de ontvangst van berichten van de Werkgever door u niet garandeert. Houd er rekening mee dat Mondzorgbaan.nl de vragen die door Werkgevers worden gesteld of de kwalificatiecriteria voor vacatures van Werkgevers, niet bepaalt. Als u alternatieve methoden van screenen of solliciteren nodig heeft, moet u direct contact opnemen met de Werkgever om dit te vragen, aangezien Mondzorgbaan.nl niet verantwoordelijk is voor het sollicitatieproces van de Werkgever.

Als u solliciteert op een vacature via de knop ‘Direct Solliciteren’, zal Mondzorgbaan.nl proberen om uw sollicitatie naar de contactgegevens van een Werkgever of Vertegenwoordiger te sturen. We kunnen de juistheid van deze aan ons verstrekte contactgegevens niet garanderen. Als u een sollicitatie of berichten liever niet op deze wijze verzendt en u niet wilt dat deze worden opgeslagen op Mondzorgbaan.nl, gebruik Direct Solliciteren of de doorstuurfunctie van Mondzorgbaan.nl dan niet en verstuur u uw sollicitatie of berichten rechtstreeks naar de Werkgever op een andere gewenste wijze. Daarnaast stemt u ermee in dat uw sollicitaties en reacties die u van de Werkgever ontvangt (waaronder aanbiedingsbrieven), door Mondzorgbaan.nl worden verwerkt en geanalyseerd volgens deze Overeenkomst en het Privacybeleid van Mondzorgbaan.nl. Mondzorgbaan.nl slaat dergelijke informatie altijd op, ongeacht of een vacature al is vervuld. Mondzorgbaan.nl kan uw sollicitatiedocumenten (waaronder openbare cv’s en antwoorden op screeningsvragen) gebruiken om te bepalen of u geïnteresseerd zou kunnen zijn in een andere vacature en Mondzorgbaan.nl kan contact met u opnemen voor een dergelijke vacature.

Mondzorgbaan.nl garandeert de identiteit van een Werkgever of medewerkers niet en raadt Werkzoekenden aan om tijdens het sollicitatieproces zorgvuldig te werk te gaan. Mondzorgbaan.nl garandeert de geldigheid van een vacature niet en raadt Werkzoekenden aan om de geldigheid ervan te controleren voordat ze beslissingen nemen over hun huidige werksituatie. Werkzoekenden zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van de gegevens van een Werkgever of de geldigheid van een vacature.

2) Informatie voor werkgevers

Als u een Werkgever bent, als u een Mondzorgbaan.nl-account maakt of een Vacature op de Website plaatst, stemt u ermee in dat deze Overeenkomst en het beleid van Mondzorgbaan.nl, waaronder het Privacybeleid en het Cookiebeleid van Mondzorgbaan.nl, op u en de Werkzoekenden die het systeem gebruiken of interesse tonen in een Vacature, van toepassing zijn.

Met name wanneer u een Mondzorgbaan.nl-account maakt, kan Mondzorgbaan.nl u vragen om uw identiteit te verifiëren. Mondzorgbaan.nl werkgever accounts zijn alleen beschikbaar voor eigenaren van mondzorgpraktijken of medewerkers van mondzorgpraktijken met HR taken.

U stemt er ook mee in dat Mondzorgbaan.nl, als een dienst voor Werkzoekenden, zijn Direct Solliciteren-doorstuurfunctie mag activeren voor een Vacature en dat Werkzoekenden die interesse willen tonen in deze Vacature, dat desgewenst alleen mogen doen via Direct Solliciteren en dat Mondzorgbaan.nl sollicitaties naar het verstrekte e-mailadres zal sturen. Bij Direct Solliciteren erkent u en stemt u ermee in dat Mondzorgbaan.nl bepaalde functionaliteiten aan de e-mail mag toevoegen waarmee u actie kunt ondernemen met betrekking tot de Werkzoekende, waaronder het in contact komen met, het bekijken van een cv en het afwijzen van een kandidaat, en dat u ermee akkoord gaat dat Mondzorgbaan.nl deze acties controleert en analyseert.

Bij de functie ‘Direct Solliciteren’ gebruikt, zal Mondzorgbaan.nl proberen om sollicitaties naar de door u, de Werkgever, opgegeven contactgegevens te sturen. Mondzorgbaan.nl kan deze door u verstrekte contactgegevens niet verifiëren. Indien u onjuiste contactgegevens hebt verstrekt, is het uw verantwoordelijkheid om deze te corrigeren, om op passende wijze te reageren, of om de nodige stappen te ondernemen om de privacy van Werkzoekenden te beschermen, en vrijwaart u Mondzorgbaan.nl van enige schade die daaruit voortvloeit.

Bovendien mag Mondzorgbaan.nl namens u per e-mail herinneringen sturen aan Werkzoekenden die u wilt uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Daarnaast kan Mondzorgbaan.nl namens u e-mails verzenden naar Werkzoekenden om aan te geven dat uw Vacature mogelijk overeenkomt met het cv van de Werkzoekende. Mondzorgbaan.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw e-mails, sollicitatieformulieren, screeningsvragen of de opmaak hiervan en wijst alle aansprakelijkheid voor deze inhoud, waaronder de vraag of deze inhoud legaal is, van de hand.

Mondzorgbaan.nl biedt geen garanties betreffende de levering of ontvangst van e-mails of sollicitatiedocumentatie van Werkzoekenden of een foutloze overdracht of opslag van gegevens. Indien een bericht naar een geïnactiveerd of verwijderd account wordt verstuurd, zullen deze berichten niet worden afgeleverd. Mondzorgbaan.nl verifieert de identiteit van Werkzoekenden die reageren op uw vacature niet en is niet op de hoogte van de motivatie van Werkzoekenden die reageren op uw vacature en kan daarom niet de kwalificaties of de interesse van de Werkzoekende garanderen.

U gaat ermee akkoord dat de berichten tussen werkzoekende en u worden verzorgd zonder garanties en dat Mondzorgbaan.nl geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de communicatie tussen u en de Werkzoekende. Deze communicatie valt volledig onder de verantwoordelijkheid van u en de Werkzoekende. Wanneer u reageert op of contact opneemt met een Werkzoekende die Mondzorgbaan.nl CV, of Direct Solliciteren, heeft gebruikt, geeft u informatie aan Mondzorgbaan.nl en verzoekt en machtigt u ons om dergelijke informatie beschikbaar te stellen aan de betreffende Werkzoekende. Daarnaast stemt u ermee in dat de sollicitaties van de Werkzoekende en reacties die u via Mondzorgbaan.nl door Mondzorgbaan.nl worden verwerkt en geanalyseerd volgens deze Overeenkomst en het Privacybeleid van Mondzorgbaan.nl. Mondzorgbaan.nl slaat dergelijke informatie altijd op, ongeacht of een functie al is vervuld. U bent verantwoordelijk voor de inhoud van de vacatures die u plaatst en berichten die u via Direct Solliciteren of anderszins stuurt.

U gaat ermee akkoord dat vacatures of vragen voor Werkzoekenden om welke reden dan ook door Mondzorgbaan.nl kan/kunnen worden geweigerd of verwijderd. U vrijwaart en verdedigt Mondzorgbaan.nl, de agenten van Mondzorgbaan.nl, gelieerde ondernemingen en licentiegevers van vorderingen of aansprakelijkheden jegens externe partijen (met inbegrip van, maar niet beperkt, tot redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit een vacatures of berichten en antwoorden die u hebt verzonden (inclusief vragen voor Werkzoekenden in elk van de voorgaande). Mondzorgbaan.nl kan naar eigen inzicht analysegegevens over uw Werkgeversaccount verstrekken aan iedereen binnen uw bedrijf.

Indien er sprake is van een onbetaald(e) of openstaand(e) factuur of saldo, heeft Mondzorgbaan.nl het recht om het gebruik van dit of een ander Mondzorgbaan.nl-product door u op te schorten of te beëindigen voor zover wettelijk toegestaan, waaronder, maar niet beperkt tot, Mondzorgbaan.nl-producten waarvoor u geen onbetaald(e) factuur of saldo hebt uitstaan.

A) Ongeacht of u een Werkgever of Werkzoekende bent, als u materiaal bekijkt, verzendt, opslaat of ontvangt (waaronder Vacatures, cv’s en berichten) via of met behulp van de Website, kan Mondzorgbaan.nl bijvoorbeeld dergelijk materiaal gebruiken voor gegevensanalyses, kwaliteitscontrole of om de Website of andere producten of diensten van Mondzorgbaan.nl te verbeteren (waaronder verbeterde zoekresultaten en andere vermeldingen voor Werkzoekenden en Werkgevers aanbieden), zowel op geautomatiseerde wijze of anderszins. Als u via of met behulp van de Website materiaal bekijkt, verzendt, opslaat of ontvangt, kan Mondzorgbaan.nl een Werkzoekende ook informeren dat een Werkgever een actie heeft ondernomen met betrekking tot een cv of sollicitatie van een Werkzoekende, zoals het openen van, bekijken van of een beslissing nemen met betrekking tot het cv of de sollicitatie. U stemt er hierbij mee in dat Mondzorgbaan.nl dergelijke acties onderneemt. Mondzorgbaan.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid en wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van vacatures, Carrièrepagina’s, sollicitaties, screeningsvragen, antwoorden op screeningsvragen of cv-informatie die u plaatst, verstuurt of ontvangt via de Website, van de hand. Als u onjuistheden in dergelijk materiaal ziet, is het uw verantwoordelijkheid om dergelijke informatie te corrigeren of contact op te nemen met Mondzorgbaan.nl om dit te laten doen.

B) Ongeacht of u een Werkgever of Werkzoekende bent, kan Mondzorgbaan.nl sollicitatiemateriaal (waaronder cv’s) en de recentheid van uw activiteiten op Mondzorgbaan.nl gebruiken om te bepalen of de woorden in het cv en de antwoorden op screeningsvragen van een Werkzoekende overeenkomen met de woorden in een Vacature of cv-zoekopdracht en vice versa. Ongeacht of u een Werkgever of Werkzoekende bent, accepteert u dit en machtigt u Mondzorgbaan.nl om relevante cv’s te onderscheiden van niet-relevante cv’s en deze te presenteren aan de Werkgever als relevante of niet-relevante opties. Mondzorgbaan.nl mag deze informatie ook gebruiken om de Website of andere Mondzorgbaan.nl-producten of -diensten te verbeteren (waaronder het tonen of anderszins beschikbaar maken van mogelijk relevante Vacatures en cv’s voor Werkzoekenden en Werkgevers).

C) Als u een Werkzoekende bent, houd er dan rekening mee dat Mondzorgbaan.nl u automatisch aanbevolen Vacatures mag sturen via het e-mailadres waarmee u een Mondzorgbaan.nl-account hebt gemaakt of waarmee u op een Vacature hebt gereageerd. Mondzorgbaan.nl mag bepalen wat deze aanbevolen vacatures zijn op basis van een aantal factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie over uzelf die u plaatst op de Website, zoekopdrachten die u uitvoert op de Website, Vacatures waar u op klikt, Vacatures waar u op solliciteert, of de documentatie die u via Mondzorgbaan.nl voor een sollicitatie verstrekt aan een Werkgever.

D) Ongeacht of u een Werkzoekende of Werkgever bent, worden e-mails of e-mailmeldingen die u ontvangt voor acties die u onderneemt op de Website via Direct Solliciteren alleen aangeboden uit voorkomendheid. Mondzorgbaan.nl wijst hierbij alle garanties met betrekking tot de overdracht of opslag van dergelijke meldingen van de hand en garandeert de levering of ontvangst hiervan niet, inclusief de datum of het tijdstip waarop ze zijn verstuurd. Indien een bericht naar een geïnactiveerd of verwijderd account wordt verstuurd, zullen deze berichten niet worden afgeleverd. Als u een Werkgever bent en een Vacature rechtstreeks op Mondzorgbaan.nl plaatst, worden sollicitaties alleen naar uw Mondzorgbaan.nl-dashboard verstuurd. Andere meldingen die u ontvangt, worden enkel uit service aangeboden, u kunt daar geen rechten aan ontlenen.

2. Externe websites

De Website bevat links naar andere internetwebsites die eigendom zijn van en/of worden beheerd door externe leveranciers en andere externe partijen (‘Externe websites’)., over het algemeen praktijkwebsites van mondzorgpraktijken. U erkent dat Mondzorgbaan.nl niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke externe partijen, voor de beschikbaarheid van de Externe websites of voor de materialen die beschikbaar zijn op of via deze websites. U kunt contact opnemen met de websitebeheerder of webmaster over de Externe website als vragen of opmerkingen hebt over deze links of de materialen die op deze Externe website staan.

Daarnaast kan Mondzorgbaan.nl u links verstrekken naar bepaalde websites van externe partijen die diensten aanbieden die mogelijk van nut zijn voor u. Wij kunnen op elk moment stoppen met het aanbieden van dergelijke websites of diensten van externe partijen. Indien u ervoor kiest om gebruik te maken van dergelijke websites of diensten van externe partijen, gaat u uitsluitend en op eigen risico een overeenkomst aan met een dergelijke externe partij.

Wanneer u een overeenkomst sluit met dergelijke partijen, deelt u uw gegevens rechtstreeks met hen en worden uw rechten en hun verplichtingen bepaald door hun privacybeleid en algemene voorwaarden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud of diensten die door deze externe partijen worden aangeboden en wijzen alle aansprakelijkheid van de hand jegens alles wat zich kan voordoen wanneer u gebruikmaakt van services van dergelijke externe partijen. Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor betalingen die van u kunnen worden gevraagd door dergelijke externe partijen.

3. Gebruik van de Website.

U mag de Website van Mondzorgbaan.nl of de inhoud ervan alleen gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem of geautomatiseerde software door een externe partij of anderszins, om gegevens van de Website te halen (zoals ‘screen scraping’ of ‘crawling’), is verboden. Mondzorgbaan.nl behoudt zich het recht voor om maatregelen die zij nodig acht te nemen, waaronder juridische procedures zonder nadere ingebrekestelling, met betrekking tot enig ongeoorloofd gebruik van de Website. Als u de Website commercieel wilt gebruiken, als u de Website op enige andere wijze dan als Werkzoekende of Werkgever wilt gebruiken, of als u Mondzorgbaan.nl-diensten wilt afnemen die gebruikmaken van de Website, hebt u een voorafgaande schriftelijke overeenkomst met Mondzorgbaan.nl nodig of moet u de online algemene voorwaarden van Mondzorgbaan.nl hebben geaccepteerd. Neem contact op met feedback@mondzorgbaan.nl op voor meer informatie. Wij behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht) om op elk moment en om wat voor reden dan ook gebruikers te beëindigen of om gebruikersnamen of URL’s terug te vorderen.

4. Materialen van gebruikers

Op sommige delen van de Website kunnen gebruikers Vacatures, cv’s, informatie, tekst, afbeeldingen, berichten en ander materiaal plaatsen (alle dergelijke materiaal dat een gebruiker indient, plaatst, weergeeft of anderszins beschikbaar stelt op of via de Website, wordt hier aangeduid met ‘Materialen van gebruikers’). Dergelijke functionaliteit is bedoeld om gebruikers te helpen informatie over Vacatures en bedrijven te verkrijgen, communicatie te vergemakkelijken, manieren te bespreken om carrièrebeslissingen te nemen en gebruikers te informeren over Vacatures. Materialen van gebruikers kunnen onjuist, onvolledig, misleidend of bedrieglijk zijn. Mondzorgbaan.nl onderschrijft Materialen van gebruikers, waaronder meningen, advies, informatie of verklaringen, niet en is hier niet verantwoordelijk voor. Door de Website te bezoeken, erkent u dat u materialen kunt tegenkomen (waaronder Materialen van gebruikers) die schadelijk, beledigend, bedreigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kunnen zijn, waaronder, maar niet beperkt tot, grove taal en andere mogelijk aanstootgevend materiaal, en u erkent dat Mondzorgbaan.nl hier niet aansprakelijk voor is.

U mag geen Materialen van gebruikers plaatsen die onwettig, frauduleus, discriminerend, bedreigend, beledigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk zijn, of die seksuele, etnische, raciale of andere discriminerende laster bevatten of die geen relevante of feitelijke inhoud bevatten. U mag ook geen Materialen van gebruikers plaatsen die bedrijfseigen informatie, bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie, advertenties, verzoeken, kettingbrieven, piramidespelen, investeringsmogelijkheden of andere ongevraagde commerciële communicatie bevatten (tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons toegestaan) of die spammen of flooding stimuleren of veroorzaken.

U mag geen Materialen van gebruikers gebruiken die officiële identificatiegegevens (van uzelf of een ander persoon) bevatten, zoals een sofinummer, paspoortnummer, burgerservicenummer, verzekeringsnummer, rijbewijsnummer, immigratienummer of soortgelijk(e) nummer, code of identificatienummer. Het plaatsen van dergelijke informatie kan leiden tot identiteitsdiefstal en andere nadelige gevolgen hebben. Mondzorgbaan.nl kan deze identificatiegegevens verwijderen, maar is niet verplicht om dit te doen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het plaatsen van identificatiegegevens. Mondzorgbaan.nl behoudt zich het recht voor om de weergave van het cv op de Website te wijzigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verbergen van velden, het herschikken van de opmaak en het wijzigen van visuele elementen.

Hoewel Mondzorgbaan.nl niet verplicht is om dit te doen, kan Mondzorgbaan.nl Materialen van gebruikers controleren en behoudt Mondzorgbaan.nl zich het recht voor om Materialen van gebruikers of een deel daarvan te verwijderen die, naar eigen goeddunken van Mondzorgbaan.nl, de bovenstaande regels schenden, waaronder Materialen van gebruikers die geen verband houden met het specifieke gedeelte van de Website waarop deze inhoud is geplaatst, of die een advertentie of een ander commercieel bericht vormen, of die Mondzorgbaan.nl naar eigen goeddunken ongepast acht. Als u vindt dat Materialen van gebruikers deze Overeenkomst of ons beleid schenden, neem dan onmiddellijk contact op met Mondzorgbaan.nl (feedback@mondzorgbaan.nl) zodat wij de mogelijkheid hebben om de verwijdering ervan te overwegen. Voor alle duidelijkheid: Mondzorgbaan.nl is niet verplicht om Materialen van gebruikers te verwijderen en het is aan uiteindelijk altijd aan Mondzorgbaan.nl om te bepalen of Materialen van gebruikers een beleid van Mondzorgbaan.nl wel of niet schenden.

Mondzorgbaan.nl behoudt zich het recht voor om Materialen van gebruikers en andere relevante gegevens en de omstandigheden van de verstrekking ervan te delen met externe partijen in verband met het exploiteren van de Website om zichzelf, zijn gelieerde ondernemingen, zijn partners en zijn bezoekers te beschermen, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of verzoeken van de overheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat Mondzorgbaan.nl kan meewerken aan dagvaardingen, huiszoekingsbevelen, verzoeken van rechtshandhavingsinstanties en gerechtelijke bevelen om het elektronische adres en de identiteit van een gebruiker, of andere correct verzochte informatie, te verstrekken. Wanneer u als Werkgever een Vacature op Mondzorgbaan.nl plaatst die u als vertrouwelijk aanmerkt, kan uw identiteit vindbaar zijn op verzoek van de overheid of rechtshandhavingsinstanties.

Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande behoudt Mondzorgbaan.nl zich het recht voor (maar is niet verplicht) om een Vacature te verwijderen die direct of indirect Werkzoekenden discrimineert. Directe discriminatie betekent bijvoorbeeld dat een Vacature specifiek duidelijk maakt dat alleen Werkzoekenden worden gevraagd die aan bepaalde criteria voldoen, waarbij anderen worden uitgesloten, bijvoorbeeld vanwege hun geslacht, gender, ras, leeftijd of beperking. Indirecte discriminatie betekent bijvoorbeeld dat een Vacature impliciet bepaalde Werkzoekenden uitsluit, aangezien zij met geen mogelijkheid aan de functie-eisen van een Vacature kunnen voldoen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om u te onthouden van het plaatsen van Vacatures die direct of indirect Werkzoekenden discrimineren of anderszins de van toepassing zijnde wetgeving schenden.

5. Websiteregels

U stemt ermee in om de Website niet te bezoeken (of trachten te bezoeken) op enige andere wijze dan middels de wijze verstrekt door Mondzorgbaan.nl, tenzij u specifiek hiervoor toestemming hebt gekregen in een andere schriftelijke overeenkomst met Mondzorgbaan.nl. U gaat ermee akkoord dat u niet deelneemt aan activiteiten die de Website (of de servers en netwerken die aan de Website zijn verbonden) verstoren of onderbreken. Tenzij u specifieke toestemming hebt gekregen middels een aparte, schriftelijke overeenkomst met Mondzorgbaan.nl, garandeert u dat u de Website niet zult ‘crawlen’, ‘scrapen’, reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, ruilen of doorverkopen voor welk doeleinde dan ook. U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent (en dat Mondzorgbaan.nl geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens u of een externe partij heeft) voor schendingen van uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en voor eventuele gevolgen (met inbegrip van verlies of schade geleden door Mondzorgbaan.nl) van een dergelijke schending.

U stemt ermee in dat u geen schadelijke code naar Mondzorgbaan.nl zult verzenden of uploaden naar of via de Website (als Materialen van gebruikers of anderszins) of de Website zult misbruiken voor uw eigen commerciële gewin. ‘Schadelijke code’ verwijst naar elke software (soms aangeduid met ‘virussen’, ‘wormen’, ‘Trojaanse paarden’, ‘tijdbommen’, ‘tijdsloten’, ‘drop dead devices’, ‘vallen’, ‘toegangscodes’, ‘cancelbots’ of ‘trap door devices’) die: (a) is ontwikkeld om gegevens, opslagmedia, programma’s, systemen, apparatuur of communicatie te beschadigen, te verstoren, uit te schakelen, aan te tasten, te onderscheppen, te onteigenen of anderszins op enige wijze te belemmeren op basis van een gebeurtenis, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (i) het aantal kopieën overschrijden, (ii) het aantal gebruikers overschrijden, (iii) het verstrijken van een bepaalde tijd, (iv) de vervroeging van een bepaalde datum of andere waarde, of (v) gebruik van een bepaalde functie; of (b) een onbevoegd persoon in staat stelt om een dergelijk resultaat te bewerkstellingen; of (c) een onbevoegd persoon in staat stelt om de gegevens van iemand anders te openen zonder de kennis en toestemming van de betreffende persoon. Zonder beperking van het voorgaande en uitsluitend bij wijze van voorbeeld mogen gebruikers het volgende niet doen:

 • Ongevraagde commerciële e-mail (‘spam’) genereren of beschikbaar stellen. Dergelijke activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
  • berichten sturen die in strijd zijn met de geldende spam wetgeving.
  • het imiteren van of zich voordoen als een ander persoon, het imiteren van zijn of haar e-mailadres, of valse accounts maken met het doel om spam te verzenden;
  • datamining van Mondzorgbaan.nl;
  • berichten naar gebruikers sturen die hebben aangegeven dat er geen contact met hen opgenomen dient te worden;
  • de contactgegevens van een persoon verkopen, uitwisselen of verspreiden aan externe partijen zonder dat de persoon van een dergelijke vrijgave op de hoogte is en hier blijvende toestemming voor heeft gegeven; en
 • Verzenden, uploaden of verspreiden van onwettige, lasterlijke, kwetsende, beledigende, frauduleuze, schendende, obscene of anderszins verwerpelijke inhoud, of een aanbod om dit te doen. Mondzorgbaan.nl kan de verzending van dergelijke materialen blokkeren.
 • Virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden, beschadigde bestanden, hoaxen of andere schadelijke code of items van een destructief of misleidend karakter opzettelijk verspreiden.
 • Inhoud verzenden die schadelijk is voor minderjarigen.
 • Zich voordoen als een ander persoon (door middel van een e-mailadres of anderszins) of op andere wijze uzelf of de bron van een e-mail anders voordoen.
 • Het intellectuele eigendom van iemand anders of andere merkgebonden of vertrouwelijke informatie verzenden zonder de toestemming van een dergelijke eigenaar of licentiegever. Gebruikers die herhaaldelijk intellectueel eigendom van anderen plaatsen, worden geblokkeerd door Mondzorgbaan.nl.
 • De wettelijke rechten (zoals de privacy- en publiciteitsrechten) van anderen schenden.
 • Illegale activiteiten bevorderen of aanmoedigen.
 • Meerdere gebruikersaccounts maken of gebruikersaccounts maken op automatische wijze of onder valse of frauduleuze voorwendselen.
 • Een Mondzorgbaan.nl-account verkopen, verhandelen, wederverkopen of op andere wijze benutten voor een ongeoorloofd(e) commercieel doel of overdracht.
 • Een deel van de Website wijzigen, aanpassen of vertalen, of hier reverse-engineering op toepassen.
 • Een deel van de webpagina’s die deel uitmaken van de Website, opnieuw formatteren of inkaderen (iframen) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mondzorgbaan.nl.
 • Meerdere Mondzorgbaan.nl-accounts maken zonder toestemming daarvoor.
 • Valse informatie verstrekken.
 • De database van Mondzorgbaan.nl CV’s te scrapen.
 • Materialen van Mondzorgbaan.nl scrapen of anderszins repliceren voor concurrerende doeleinden.

Mondzorgbaan.nl behoudt zich het recht voor om Materialen van gebruikers te gebruiken (inclusief de inhoud van berichten of materiaal dat via of naar de Website of Mondzorgbaan.nl is verzonden) om potentieel illegale of onrechtmatige activiteiten, of andere activiteiten die schadelijk zijn voor andere gebruikers, te voorkomen. Als u de Website gebruikt, stemt u ermee in dat Mondzorgbaan.nl deze regels handhaaft en probeert spam of abnormale activiteiten te voorkomen, wat kan resulteren in opschorting of beëindiging van uw account of gebruik van bepaalde functies van de Website voor bepaalde of onbepaalde tijd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de functie voor het doorsturen van e-mails voor sommige gebruikers en met of zonder kennisgeving, en Mondzorgbaan.nl kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor een dergelijke opschorting of beëindiging, met inbegrip van de gevolgen ervan. Mondzorgbaan.nl behoudt zich het recht voor om om wat voor reden dan ook een bericht te verwijderen. Mondzorgbaan.nl behoudt zich daarnaast het recht voor om te onderzoeken of u zich bezighoudt met een scam, spam verstuurt naar Mondzorgbaan.nl of zijn gebruikers, of anderszins frauduleuze activiteiten begaat op Mondzorgbaan.nl op welke wijze dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, het onderzoeken van uw functionaliteit door het aanmaken van profielen en namen die van Mondzorgbaan.nl zijn. Mondzorgbaan.nl behoudt zich het recht voor om informatie die is verzameld via dergelijke onderzoeken, door te sturen naar de politie of een andere externe partij als Mondzorgbaan.nl er oprecht van overtuigd is dat u de Website gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op deze voorwaarden.

6. Registratie; contactgegevens

Voor sommige gedeelten van de Website, waaronder gedeelten waarop u een Mondzorgbaan.nl-account kunt aanmaken, dient u zich te registreren of een e-mailadres te verstrekken. Als u zich registreert, gaat u ermee akkoord om (a) correcte, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd via ons registratieformulier (met inbegrip van uw e-mailadres), en (b) verantwoordelijk te zijn voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord, en om uw gebruik van of toegang tot de Website niet over te dragen of door te verkopen aan een externe partij. Houd er rekening mee dat alle personen met wie u uw gebruikersnaam en wachtwoord hebt gedeeld, toegang kunnen krijgen tot informatie met betrekking tot uw Mondzorgbaan.nl-account. Als u een Werkgever bent, is uw account voor zakelijk gebruik en niet voor persoonlijk gebruik. Mondzorgbaan.nl is niet verantwoordelijk en wijst alle aansprakelijkheid van de hand als uw e-mail oneigenlijk wordt gebruikt door een externe partij. Door u te registreren voor een Mondzorgbaan.nl-account, gaat u ermee akkoord om verplichte e-mailupdates te ontvangen met betrekking tot afwijkende activiteiten op uw Mondzorgbaan.nl-account. Als u probeert een e-mail te verzenden vanaf een naam of e-mailadres dat niet correct, accuraat, actueel of volledig is, behouden wij ons het recht voor om een dergelijke e-mail te verwijderen. Bovendien is een poging om een dergelijke e-mail te verzenden een schending van onze voorwaarden.

In sommige gevallen kunnen meerdere gebruikers aan hetzelfde account zijn gekoppeld (‘Gekoppeld account’). Een Gekoppeld account wordt gemaakt wanneer de primaire eigenaar (‘Beheerder’) van een Werkgeversaccount andere gebruikers uitnodigt voor hetzelfde account. Als u een Beheerder bent die een gebruiker toevoegt aan een Functie of meerdere Functies, verklaart u aan Mondzorgbaan.nl dat u een geautoriseerde vertegenwoordiger van dit account bent en dat u de bevoegdheid hebt om toe te staan dat deze gegevens en toegang worden gedeeld. U stemt er verder mee in om Mondzorgbaan.nl te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aantijgingen, vorderingen, acties, rechtszaken, eisen, schade, aansprakelijkheden, verplichtingen, verliezen, schikkingen, vonnissen, kosten en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de honoraria en kosten van advocaten) die voortvloeien uit het delen van deze gegevens en toegang tot uw account. U gaat ermee akkoord dat Mondzorgbaan.nl geen aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de juistheid van de bovenstaande verklaringen en dat u volledig verantwoordelijk bent voor deze nauwkeurigheid. Wanneer u een Gekoppeld account gebruikt, kunnen alle gebruikers met bepaalde Functies toegang hebben tot alle accountgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, communicatie en acties van alle andere gebruikers en sollicitanten binnen het Gekoppelde account, cv-contacten en factureringsgegevens, en u stemt in met dergelijke toegang.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment (maar hebben hiertoe geen verplichting) gebruikers te beëindigen of om gebruikersnamen of URL’s terug te vorderen.

U gaat ermee akkoord dat Mondzorgbaan.nl, als onderdeel van de diensten aan u, met u kan communiceren, of een gesprek met u kan starten, via uw Mondzorgbaan.nl-account of andere middelen, zoals e-mail, telefoon (inclusief mobiele telefoon), of post, inclusief met behulp van contactgegevens die u aan Mondzorgbaan.nl kunt verstrekken of die Mondzorgbaan.nl anderszins van externe bronnen kan verkrijgen.

Afwijzing van garanties

Mondzorgbaan.nl wijst alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, inhoud, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid of beschikbaarheid van gegevens of materialen die worden weergegeven in of waarnaar wordt gelinkt in de zoekresultaten van Mondzorgbaan.nl (inclusief Vacatures en CV’s) of die anderszins beschikbaar zijn gemaakt op de Website door Mondzorgbaan.nl of externe partijen (inclusief Materialen van gebruikers), ongeacht of ervoor is betaald of dat ze gratis worden gebruikt, van de hand. Mondzorgbaan.nl verwerpt alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, inhoud, volledigheid of betrouwbaarheid van de informatie die door Mondzorgbaan.nl uitsluitend ter informatie wordt verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Mondzorgbaan.nl Analytics-data, zoals geschatte aantal views. U erkent dat u Mondzorgbaan.nl niet betaalt voor de bovengenoemde informatie. Mondzorgbaan.nl wijst alle verantwoordelijkheid voor het wissen, niet opslaan, verkeerd afleveren of niet tijdig verstrekken van informatie, e-mails of materiaal (inclusief Materialen van gebruikers) van de hand. Mondzorgbaan.nl wijst ook alle aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het downloaden van of de toegang tot informatie of materiaal op de Website of op andere sites of diensten op internet die via de Website toegankelijk zijn, van de hand. Mondzorgbaan.nl is in geen enkel geval aansprakelijk jegens u of externe partijen op grond van uw gebruik, misbruik of afhankelijkheid van de Website. Daarnaast is Mondzorgbaan.nl in geen geval aansprakelijk jegens u of externe partijen op grond van uw gebruik, misbruik of afhankelijkheid van een externe website of dienst waarnaar u wordt verwezen vanaf de Website van Mondzorgbaan.nl.

Verder wijst Mondzorgbaan.nl alle aansprakelijkheid van de hand voor technische storingen van de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt, tot een storing van een telefoonnetwerk of -dienst, computersystemen, servers of providers, computerapparatuur of mobiele telefoons of software, een storing bij de aflevering van e-mails, het aanmelden bij accounts of andere diensten die door Mondzorgbaan.nl worden aangeboden, als gevolg van technische problemen of overbelasting van het internet of een externe website of een combinatie daarvan.

De website en alle materialen, informatie, advies, vacatures, gebruikerscontent, producten en diensten die op of via de website beschikbaar worden gesteld, worden ‘as is’ geleverd, zonder enige ex- of impliciete garanties. Mondzorgbaan.nl en de gelieerde ondernemingen van Mondzorgbaan.nl, en de externe licentiegevers daarvan, wijzen uitdrukkelijk voor zover dit wettelijk is toegestaan alle garanties, zowel expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, van de hand, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet schenden van eigendomsrechten. Mondzorgbaan.nl en de aan Mondzorgbaan.nl gelieerde ondernemingen, en de externe licentiegevers daarvan, wijzen alle garanties van de hand met betrekking tot beveiliging, betrouwbaarheid, tijdigheid en prestaties van de website en alle materialen, informatie, advies, vacatures, gebruikerscontent, producten en diensten die op of via de website beschikbaar zijn.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico materiaal of gegevens downloadt of op andere wijze verkrijgt door het gebruik van de website en dat u als enige verantwoordelijk bent voor schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden of verkrijgen van dergelijk materiaal of dergelijke gegevens.

9. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zijn Mondzorgbaan.nl of zijn gelieerde ondernemingen of externe licentiehouders aansprakelijk voor een gebruikersaccount of het gebruik, misbruik of afhankelijkheid van deze gebruiker van de website. Een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking wordt toegepast om terugvordering van indirecte en incidentele schade, gevolgschade, speciale, exemplaire en strafrechtelijke schade, ongeacht of deze vordering gebaseerd is op garantie, contract, schending (inclusief nalatigheid), schadevergoeding of anderszins. Een dergelijke beperking van aansprakelijkheid is van toepassing ongeacht of de schade voortvloeit uit gebruik of misbruik en afhankelijkheid van de website, van vertrouwen gewekt door of schade veroorzaakt door op de website geplaatste informatie, van onvermogen om de website te gebruiken, of van de onderbreking, opschorting of beëindiging van de website (inclusief dergelijke schade opgelopen door externe partijen). Deze beperking is ook van toepassing met betrekking tot schade die voortvloeit uit andere diensten of goederen die worden ontvangen via of geadverteerd worden op de website of ontvangen worden door middel van door de website ter beschikking gestelde links. deze beperking geldt ook, zonder beperking, voor de kosten van de aanschaf van vervangende goederen of diensten, verloren winst of verloren gegevens. deze beperking is verder van toepassing ten aanzien van de prestaties of niet-prestaties van de website of van enige informatie of producten die op de website verschijnen of op welke manier dan ook gekoppeld zijn met of gerelateerd zijn aan de website. deze beperking is van toepassing ongeacht het niet bereiken van het hoofddoel van een beperkte genoegdoening, voor zover wettelijk toegestaan. voor zover wettelijk toegestaan, is de maximale aansprakelijkheid van Mondzorgbaan.nl en zijn partners en hun licentiegevers, voor alle schade, verlies en oorzaken van handeling, al dan niet voortvloeit uit een contract, een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins, beperkt tot het bedrag dat u aan Mondzorgbaan.nl hebt betaald voor het gebruik van de website.

Zonder beperking van het voorgaande zijn Mondzorgbaan.nl of de gelieerde ondernemingen van Mondzorgbaan.nl, of de externe licentiegevers daarvan, in geen enkel geval aansprakelijk voor een vertraging of verstoring van prestaties die direct of indirect het gevolg zijn van overmacht door natuurgeweld, krachten of oorzaken buiten de redelijke controle van Mondzorgbaan.nl, gelieerde ondernemingen van Mondzorgbaan.nl of externe licentiegevers met inbegrip van, maar niet beperkt tot, internetstoringen, storingen van computerapparatuur, storingen van telecommunicatieapparatuur, andere apparatuurstoringen, elektrische stroomstoringen, stakingen, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, onlusten, tekorten aan werk of materiaal, brand, overstromingen, storm, explosies, overmacht, oorlog, overheidsacties, bevelen van binnenlandse of buitenlandse rechtbanken of tribunalen, wanprestaties van externe partijen of verlies of schommelingen in warmte, licht of airconditioning.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Indien u een Werkzoekende, Werkgever of anderszins gebruiker van de Website bent: op deze Overeenkomst en elk geschil dat daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt (‘Geschil’) is voor alle zaken, met inbegrip van, maar niet beperkt, tot de geldigheid, opzet en prestaties van deze Overeenkomst, het Nederlands recht. Alle acties, rechtszaken of andere wettelijke procedures in verband met een dergelijk Geschil worden uitsluitend ingediend bij de rechtbank die zich in Amsterdam bevindt.